Arşiv

 Yayınlanmış Sayılara Ulaşım (Assos Index)

İİBF DERGİ 35. SAYI

Bekir Tamer GÖKALP – Beklenen ve Beklenmeyen Para Politikası Kararlarının Hisse Senetleri Fiyatları Üzerindeki Etkileri

Olcay SERVET – Mutluluğun Türkiye’deki Belirleyenlerinin Zaman İçinde Değişimi

Cem Mehmet BAYDUR – Goodwin Reel İş Çevrimi Temel Alınarak Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemine Politik İktisadi Bir Bakış

Mehmet Fatih TRAŞ, Seda ŞENGÜL –Cohort Effect on Food Away From Home in Turkey: A Double Hurdle Approach

Meltem Yetkin ÖZBÜK, Şafak AKSOY – Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Pazarlama Literatüründeki Önemi

Ümit K. SEYFETTİNOĞLU, Mehmet ZANBAK – Türkiye’de Bölgesel Farklılaşmadan Orta Gelir Tuzağına Çıkarımlar

Sevgi Eda TUZCU (Çeviren) – Daha Kapsayıcı Bir Küresel Ekonomiyi Desteklemede İşletmelerin Rolü


İİBF DERGİ 34. SAYI

Gülbahar ATASEVER –  Varlık Fiyatları Köpüğü: Muğla Konut Piyasası Üzerine Bir Değerlendirme

Süleyman ULUTÜRK, Servet AKYOL, Mehmet MERT – Wagner Yasası’nın Türkiye İçin Test Edilmesi: 1980-2014 Dönemine İlişkin ARDL Analizi

Güzin BAYAR – Türkiye ve Orta Gelir Tuzağı: Eğitimin Önemi

Birsen NACAR, Yakup KARABACAK – Türkiye’de Devlet Bütçesinin Sınıfsal Yapısı: Sosyal Ücret Kavramsallaştırması Temelinde Bir Analiz (2006-2014)

Namık HÜSEYİNLİ, Tahire HÜSEYİNLİ – Çocuk Bakımının Kadın İşgücü Üzerinde Etkileri ve Hukuki Düzenlemeler


 İİBF DERGİ 33. SAYI

Seçil BAYRAKTAR, Emine ÇOBANOĞLU – Recycling in Turkey: A Comparative Analysis of Consumer Motivations, Attitudes and Behavior between 2006 and 2012

İbrahim PEKER – Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemindeki Maliyetlerin Düşürülmesi ve Otomatik Katılım Sistemi Üzerine Öneriler

Kahraman ARSLAN – Global Pazarlama Glokal Pazarlama İkilemi Çerçevesinde Glokal Pazarlama Anlayışının Geleceği

Gonca MANAP DAVRAS, İbrahim ÇETİNTÜRK – Konaklama İşletmelerinin Temel Yeteneklerinin AHP Temelli TOPSIS Yöntemi ile Analizi

Nejla SANCAK BAKTIR, Ekrem ERDEM – Türkiye’de Kadın Yoksulluğunun Çözümünde Mikro Kredi Uygulamaları: Sosyal Etkilerinin Ölçülmesi

Muhlis CAN, Levent KÖSEKAHYAOĞLU – Doğrudan Yabancı Yatırımların İhracat Ürün Çeşitliliğine Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Uygulama

Arzu GÜLER – The Postnational Model of Membership and EU Citizenship: A Critical Approach

Yavuz Selim ALKAN – Dinî Argümanların Kamusal Politik Tartışmadaki Yeri: Lâik Neden Üzerine Bir Analiz 

Nuri ÖMÜRBEK, Mustafa Zihni TUNCA, Aslı ÖZCAN, Ece YILDIZ, Tuğçe KARATAŞ – AHP TOPSIS Yönteminin Tıpta Uzmanlık Alan Seçiminde Kullanımı

M.Metin DAM, Bülent YILDIZ – BRICS-TM Ülkelerinde Ar-Ge ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz

Seren SAVACI, Başak KARŞIYAKALI – Ülkeler Arası Gelir Yakınsaması Analizi: AB Ülkeleri ve Türkiye


 İİBF DERGİ 32. SAYI

Aydın AYDIN, Oğuzhan TEKİN – China-Africa Relations: An Effectiveness of Chinese Existence in Africa

Celil ZURNACI, Murat KARAÖZ – İkili Vize Serbestliği Anlaşmalarının Gelen Turist Sayılarına Etkisi: Türkiye Örneği

Elif AY YALÇINKAYA, Recep KÖK – Türkiye Ekonomisinde Reel ve Finansal Sektöre Yönelik Yakınsama Analizi

Murat ETÖZ, İsmail TULGA – İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri İçin Yeni Bir Model: Araç ve Hizmet Rotalama Problemi (AHRP) ve Ampirik Uygulaması

Gökhan ÖZDAMAR – Türkiye Ekonomisinde Döviz Kuru Geçiş Etkisi: Ardl-Sınır Testi Yaklaşımı Bulguları

Mürsel AKYÜZ, Ömer EROĞLU – Toplumsal Sınıfın, Ortalama Gelir Düzeyinin ve Cinsiyet Farklılığının Sembolik Tüketim Eğilimi Üzerindeki Etkisi; Genç Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma

Engin ÜNGÜREN, Serdar ARSLAN, Yaşar Yiğit KAÇMAZ – Bir Turist Taciz Türü Olarak Hanutçuluğun Turistler Üzerindeki Etkisi

Ali Murat ALPARSLAN, Hüseyin ÇİÇEK, Salih SOYDEMİR – Birey-Örgüt Uyumunu Güçlendiren Öncül: İşyeri Arkadaşlığı


İİBF DERGİ 31. SAYI

Mustafa ÜNVER, Bülent DOĞRU – The Determinants of Economic Fragility: Case of The Fragile Five Countries

Mesut ALBENİ, Buhari DOĞAN – Türk İmalat Sanayisinde Yenilikçi Faaliyetlerin Firma Performansına Etkisi

Mehmet MERT, Gülden BÖLÜK, Ayça BÜYÜKYILMAZ – Fossil & Renewable Energy Consumption, GHGs and Economic Growth: Evidence From A Ridge Regression of Kyoto Annex Countries

Ayşegül CİĞER, Yunus TOPSAKAL – Adli Muhasebecilik Mesleğine Genel Bakış: Adli Muhasebe Eğitiminin Faydalari ve Engelleyicileri

Hakan BAYRAKTAROĞLU, Davut KARAMAN, Adnan KALKAN – Kobilere Sağlanan Teşviklerin Firmaların İhracat Performansına Katkısı: Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde Bir Uygulama

Ceyhun Can ÖZCAN, Selim KAYHAN – Ada Ülkelerinde Turizm Talebi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği

Beril ALEV, F. Neval GENÇ – Türkiye’de Üniversite Etik Kurulları Üzerine Bir İnceleme

(31. Sayıyı indir)


İİBF DERGİ 30. SAYI (ÖZEL SAYI)

Ali ÖZTEKİN – Devletin Asli ve Sürekli Görevleri (Temel Kamu Hizmetleri) ve Özellikleri

Faruk ATAAY – Neoliberal Reformlar, Devletin Yeniden Yapılandırılması ve Kamu Hizmetlerinde Dönüşüm

Şükrü Mert KARCI – Küresel Dinamikler Etkisinde 2000’li Yıllarda Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Demokratikleşme Reformu

Serkan DORU – 19.y.y’dan Cumhuriyet’e Türk Yerel Yönetim Sisteminin Doğuşu ve Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme

Ferhunde Hayırsever TOPÇU – 6360 Sayılı Kanun Çerçevesinde Su Hizmetleri Yönetiminin Değişimi ve Antalya Örneği

Bengi DEMİRCİ – Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm: Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) Nasıl Bir Sistem Getiriyor?

Serkan AKILLI, Aylin ALKAYA, Hüsniye AKILLI, Rüveyda KIZILBOĞA ÖZASLAN – Academıc Leadershıp Styles and Support for Strategıc Plannıng at Hıgher Educatıon Instıtutıons in Cappadocıa Region, Turkey

Hüsniye AKILLI, Rüveyda KIZILBOĞA ÖZASLAN – 6360 Sayılı Kanun’a İlişkin Literatür Taraması

Ali ERDEM – Belediyeler Özelinde Türkiye-İsveç Yerel Yönetimleri Karşılaştırması

(30. Sayıyı indir)


İİBF DERGİ 29. SAYI

Ali Rıza İNCE, Yücel EROL – Türk Plastik Boru Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Düzeyinin Analizi

Gökhan KERSE, Canan Nur KARABEY – Personel Güçlendirme ile Bireyin Yaratıcılık Algısı Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

Beyhan AKSOY – Örgütsel Analizde Alternatif Bir Bakış Açısı: Karl WEICK ve Anlam Yaratma

Ali Murat ALPARSLAN, İlker Hüseyin ÇARIKÇI – Strategic Management Journal’da Yayımlanmış Performans İçerikli Makalelerin, Performans Boyutları ve Ölçütleri Açısından Analizi

Hakan ÇETİN – Kişisel Veri Güvenliği ve Kullanıcıların Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

Selçuk KENDİRLİ, Fatih KONAK – Bilgi Teknolojilerinin Kullanımının Önemi ve Çorum KOBİ’lerinde Bir Araştırma

(29. Sayıyı indir)


İİBF DERGİ 28. SAYI

Aziz KUTLAR, Ali KABASAKAL, Murat SARIKAYA – Determination Of The Efficiency Of The Turkish Banks and Outputs’ Contributions To The Efficiency and Tfp: Dea With Panel Regression

Hakkı AKTAŞ, Eylem ŞİMŞEK – Örgütsel Sessizlik İle Algılanan Bireysel Performans, Örgüt Kültürü ve Demografik Değişkenler Arasındaki Etkileşim

Ahmet BAYANER – Kooperatiflerin Ekonomideki Rolü

Kadriye OKUDAN DERNEK – Neoliberalizm, Kimlik Siyaseti ve Siyasi Partiler

Saadet ZAFER KAVACIK, Mustafa KAVACIK, Mehmet Emin İNAL, Ufuk DURNA – Alanya’daki Yerleşik Yabancıların Milliyetlerine Göre Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi

Gizem KÖRDİŞ, Sayım IŞIK, Mehmet MERT – Antalya’da Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli İle Tahmin Edilmesi

(28. Sayıyı indir)


İİBF DERGİ 27. SAYI

Hamza ÇEŞTEPE, Ertuğrul YILDIRIM, Melike BAYAR – Doğrudan Yabancı Yatırım, Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret: Toda-Yamamoto Yaklaşımıyla Türkiye’den Nedensellik Kanıtları

Gökhan ÖZKUL, Onur SUNGUR, Murat Ali DULUPÇU – Hizmet Sektöründe İnovasyon ve Bilgi Dinamikleri Yaklaşımı: Antalya Bölgesinde Futbol Turizmi Bilgisinin Gelişimi

Mustafa YILDIRAN, Ahmet UZUN – Theoretical Fundamentals of 2008 Global Financial Crisis: Influence of Finance and Accounting Approaches On The Crisis

Cemil ÇİFTÇİ, Dilek DURUSU ÇİFTÇİ – The Interrelatıonship Between Domestic Sales and Export: The Case Of Turkish Manufacturing Sector 1996-2010

Selahattin BEKMEZ, Aslı ÖZPOLAT – Gelir Esnekliğinin ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Konut Talebine Etkisinin VECM Yöntemi İle Tahmin Edilmesi

Rıfat KAMAŞAK, Uğur YOZGAT – Endüstriyel Faktörler, Benzersiz Kaynaklar ve Performans İlişkisi: İmalat ve Hizmet Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Meltem KARAATLI, Nazlı DEMİRCİ, Nuri ÖMÜRBEK – Trafik Kazalarında Yaralanma Seviyelerinin Yapay Sinir Ağı İle Sınıflandırılması: Isparta İl Merkezinde Uygulama

İhsan KULALI, Hakan BİLİR – Finansal Çarpanlara Dayalı Değerlemenin Temel Esasları

Ergin GÜNEŞ – Tehdit Algılamaları Ekseninde Rusya’nın Yakın Dönem Kafkasya ve Orta Asya Politikası

(27. Sayıyı indir)


İİBF DERGİ 26. SAYI

Kazım DEVELİOĞLU, Bilge Timuçin EKİNCİ – İşlem Maliyetleri ve B2B E-Ticaret Arasındaki İlişki: Otomotiv Sektörü Yöneticileri Üzerinde Bir Uygulama

Nihat IŞIK, Efe Can KILINÇ – Bilgi Ekonomisi ve İktisadi Büyüme: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama

Kenan TERZİOĞLU – Gösterge Faiz Oranı, Dış Ticaret Hacmi ve İç Borç Stok İlişkisi

Zafer Barış GÜL – Türkiye’de 2000 Sonrası Dönemde Kamu Maliyesi Uygulamalarının Bölüşüm Etkilerinin Sosyal Hesaplar Matrisi (SHM) İle Analizi

Zeliha GÖKER, Kutlu DANE – Tam İstihdamın Sağlanmasında Maliye Politikasının Rolü ve Post-Keynesyen Çözüm Önerileri

Serkan AKILLI, Cenay BABAOĞLU, M. Akif DEMİRCİ – Araştırmacıların ve Lisans Öğrencilerinin Görüşleri Işığında E-Devlet Eğitiminde Güncel Gelişmeler

Hakan ÇETİN, Selin AYGEN ZETTER, Sebahattin TAŞ, Murat ÇAYLAK – İş Doyumu ve Çalışanların Demografik Özellikleri  Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Örneği

Sebahattin YILDIZ, Süleyman YALAVAÇ, Cem Harun MEYDAN – Tükenmişliğin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgüte Bağlılığın Aracı Rolü: Türkiye’deki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Üzerinde Bir Araştırma

Gülçin TAPŞIN, Ahu Tuğba KARABULUT – Reel Döviz Kuru, İthalat ve İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği

Ahmet ŞAHBAZ, Aylin KOÇ, Ahmet Yılmaz ATA – Yolsuzluk ve Kamu Borcu İlişkisi: AB Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir İnceleme

(26. Sayıyı indir)


İİBF DERGİ 24. SAYI

Recep TARI, Tezcan ABASIZ, Ferhat PEHLİVANOĞLU – Tefe (Üfe) – Tüfe Fiyat Endeksleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Frekans Alanı Yaklaşımı

Erhan KARACAN – Düzenleyici Reformlara Gerekçeler: Sayısal Analizler

Sıtkı YÜREKLİ – 20. Yüzyılın İlk Yarısında Türkiye Cumhuriyeti’nde Süngercilik Ve Sünger İhracatı

Erol ESEN – Türk -Alman İşbirliğinde Deneyimler Ve Sonuçlar

Mehmet MERCAN, İsmet GÖÇER – Zamanlararası Dış Denge Ve Optimizasyon Yaklaşımları Çerçevesinde Türkiye’de Cari Açığın Sürdürülebilirliği

Zeynel Abidin ÖZDEMİR, Emre AKSOY – Türkiye’de Makroekonomik Değişkenler Ve İstihdam Teşviklerinin İstihdam Üzerindeki Etkileri

Abdurrahim EMHAN, Cengiz MENGENCİ, Yıldırım URYAN – Yapısal Eşitlik Modeli Kullanılarak İş Tatmini, Örgüt bağlılığı ve Çalışan Katılımı Kavramları Arasındaki İlişkilerin Analizi: Sağlık Sektöründe Görgül Bir Araştırma

(24. Sayıyı indir)

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1833 (Dekanlık Özel Kalem)
Tel: 0 242 310 1806 (Öğrenci İşleri Birimi)